Pages

Ads 468x60px

Gerçek Üzümler

   Meyve, sulu ve yumuşak olur. İçerisinde tohumu yani çekirdeği vardır. Üzüm, frenk üzümü gibi.

Gerçek Üzümler

Üzümsü Meyveler

   Üzüm, Frenk üzümü, Bektaşi üzümü, çilek, ahududu, böğürtlen, dut, incir, gibi meyveler bu gruba girer. Bu grupta ki meyveleri de üç grup altında toplayabiliriz.
   1. Gerçek Üzümler, 2. Toplu Üzümler, 3. Yalancı Üzümle,Sıcaklık

   Sıcaklık denildiğinde hava ve toprak sıcaklığı anlaşılır.


Sıcaklık

Su Kökleri

Su bitkilerinin su içerisinde gelişen köklerine denir. Kökün genel özelliklerine sahip olmakla beraber genellikle kök tüyleri bulunmaz. Kortekslerinde geniş hücreler arası boşluklar vardır. Boşluklar arasında bulunan hava bitkinin su içerisinde yüzmesini sağlar. Bazı su köklerinin içi hava doludur. Buradaki hava bitkiye oksijen sağlar.

Asimilasyon kökleri

Bu kökler klorofil taşıdıkları için fotosentez yaparlar.


Besleyici Yapraklar( Soğan Yapraklar)

Bu yapraklar etlenerek soğan gövdeleri meydana getirirler. Soğanlar kısa, geniş, renksiz, yumuşak ve çok
kalın yapraklardan meydana gelmişlerdir.

Yaprak Metamorfozları

Bilindiği gibi yaprağın asıl görevi fotosentez yapmak ve transpirasyon yapmaktır. Bu görevlerin dışında yapraklar bazen başka görevlerde yapmak üzere değişikliklere uğrayabilirler. Bu yapraklara metamorfoza uğramış yapraklar denir.

Yaprağın Anatomik Yapısı

Yapraktan enine kesit alındığında alt ve üst yüzeyin bir sıralı epidermis dokusu ile kaplı olduğu görülür. üst kısma üst epidermis, alt kısma alt epidermis adı verilir. Epidermis tabakasının dış çeperinde kütikula tabakası bulunur. Kütikula tabakasının altındaki epidermis hücrelerinin kural olarak dış çeperi kalın, yan ve iç çeperleri daha incedir.

Üst epidermis tabakasının altında sütunlar şeklinde çoğunlukla bir sıra palizat parankiması hücrelerinin oluşturduğu tabaka bulunur. Palizat parankiması bol kloroplastlıdır. Palizat parankiması altında daha az kloroplast taşıyan, düzgün olmayan şekilde dizilmiş, çok geniş hücreler arası boşluk bulunan sünger parankiması yer alır. Palizat dokusu ve sünger dokusu yaprağın içini tamamen doldurduğundan fotosentez olayında en çok iş gören organdır.Gelde Yeme Kaysılar


Meyve Bahcesi Resimleri, Gelde Yeme Kaysılar

Salkım Salkım Armut


Meyve Bahcesi Resimleri, Salkım Salkım Armut

Meyvelerin Bir Arada Depo Edildikleri Diğer Meyveler ve Maddeler

   Meyveler depolarda hiçbir zaman başka maddelerle bir araya konulmamalıdır. Özellikle koku veren maddelerle birlikte saklanmaları çok yanlıştır; çünkü bunlardan koku alarak, aroma ve tatları hemen bozulur. Türlerin ve hatta aynı türe ait çeşitlerin de bir arada depolanması doğru olmaz. Mesela elma ile limon hiçbir zaman bir arada saklanmaz; çünkü bu iki meyve türünün depolama sıcaklık istekleri farklıdır.
   Depolamada istenilen başarının elde edilebilmesi için her çeşidin isteği tam karşılanmalıdır. Bu nedenlerle bir yerde soğuk hava deposu yapılırken, bu depoda gelecekte hangi ürünlerin saklanacağı daha önceden tespit edilerek, depo odalarının hacmi ona göre tutulmalıdır. Büyük hacimli depoların doldurulması ve boşaltılması da ayrı bir problemdir. Doldurma sırasında depoya giren yeni meyveler daha önceden konulmuş ve kısmen veya tamamen soğutulmuş meyvelerin ısıtılmasına ve depolama ömrünün kısalmasına yol açar. Bu şekilde büyük sıcaklık kaybının da olacağı açıktır. Soğuk hava işletmecisi bu ve bunlara ilave edilecek birçok özel durumları dikkate alarak çalışmalıdır.Ambar Hastalıkları

   Meyvelerin pazarlanmaları sırasında temizlik ve dezenfeksiyon şartlarına dikkat edilerek mantar ve bakteri hastalıkların çıkışı ve yayılışı önlenebilir. Depolama sırasında ortaya çıkan birtakım fizyolojik hastalıklar vardır. Bunlar meyvenin yenme kalitesini bozar ve satış oranını azaltır. Mesela fındık ve cevizlerde uygun olmayan sıcaklık ve nem koşulları saklama, meyve içinin acılaşmasına sebep kalitesini düşürür. Yine uygun olmayan sıcaklık şartları, elmalarda iç sulanmalarına, iç çürümelerine, kabukta rengin bozulmasına vb. fizyolojik hastalıklara sebep olur. Fizyolojik hastalıkların çoğu, bahçe koşulları ile ilgilidir. Depolama koşulları da iyi olmazsa sorun daha açık olarak ortaya çıkar ve meyveler satış kabiliyetlerini kaybeder.

Ambar Hastalıkları

Temizlik

   Ambarlar ve saklama sırasında kullanılacak olan ambalaj kapları her yıl kullanılmadan önce arınık maddelerinin karışıldığı bol sıcak su ile yıkanarak temizlenmelidir. Depoların temizlenmesinden sonra bunların içlerine fungusitlerden herhangi birisinin karıştırılmasıyla hazırlanan kireç bulamaçlarıyla badana edilmesi çok yararlı olur. Daldan koparılmış meyveler, mantarlara karşı daha hassas olur. Temizlik işlerine dikkat edilmezse meyveler ambara alındıkları zaman yüksek nem ve başlangıçtaki sıcaklık nedeniyle mantar sporların
meyve içinin kendilerini kurtaramayarak hastalanır. Ambarda mantar hastalığı bir kez başlayınca meyveden meyveye hızla geçerek meyvelerin çürümelerine neden olur. Bu sebeple ambarın ve ambalaj kaplarının dezenfeksiyonuna ve temiz tutulmasına özen gösterilmelidir.


 Temizlik

Meyvelerin Saklanmasında Çıkabilecek Diğer Sorunlar

   Meyvelerin saklanmaları ile uğraşan kişiler yukarıdaki bilgilere ilaveten şu sorunlar
üzerinde de durmalıdır

Meyvelerin Saklanmasında Çıkabilecek Diğer Sorunlar

Değişik Atmosferli Ambarlar

   Bu tip ambarlarda soğutmaya ilaveten ambarın havası da bileşimi bakımından değiştirilir. Havanın bileşiminin değiştirilmesinde esas prensip oksijen oranını düşürerek ve CO2 oranını yükseltmek gerekir.
   Değişik atmosferlerde saklama, düşük sıcaklık derecelerinde saklanmaya oranla meyvelerin daha uzun zaman dayanmalarını sağladığından çok faydalıdır. Bu ambarlarda da sıcaklık ve nem kontrolüne ilaveten CO2 ve O2 oranları da kontrol altında tutulur.
Değişik Atmosferli Ambarlar

Makine ile Soğutulan Ambarlar

   Bu sistemde esas olan ambarın havasını özel soğutma makineleri ile soğutmaktır. Soğutma makinelerinden tam bir randıman alınabilmesi için ambarın her tarafının iyice izole edilmesi zorunludur.
   Makinelerle soğutulan ambarlarda sıcaklık istenen düzeyde tutulabilir. Bu, otomatik şalterlerle kontrol edilebilir. Bu ambarlarda havalandırma bacaları ve pencereleri olmadığından hava yıkayıcıların kullanılması çok faydalı ve zorunludur. Ayrıca gerekirse hava hareketlerini sağlamak için vantilatörler de kullanılır. Bu ambarlarda her türlü meyve kısa ve uzun süre için saklanabilir.
Makine ile Soğutulan Ambarlar

Adi Saklama Ambarları

   Bu türlü saklama ambarları daha çok yetiştiriciler tarafından kendi işletmeleri içerisinde yapılır. Saklama ambarı ya tamamen toprak üstünde ya yarı yarıya toprağa gömülü ya da tamamen toprak altındadır. Kuruluş şekline göre, kışın şiddetli donlarda ambarın havasının pek fazla soğuyarak meyveleri donmaması ve
sonbaharın sıcak günlerinde pek fazla ısınarak olgunluğu çabuklaştırmaması için ambarın duvarları ve tavanı, ihtiyaca göre, izole edilir.
   Adi saklama depolarında ambarın havalanmasının nispi nem oranı ambarın tabanı sık sık sulanarak gerekirse duvarlara su püskürtülerek sağlanır. Bu ambarlarda da gerekli hallerde hava yıkayıcıların kullanılması faydalı olur. Adi saklama depolarında sıcaklık ve nem, termometre ve higrometrelerle kontrol edilmeli, dışarıdan havanın sıcaklığı da kontrol edilerek havalandırma zamanında yapılmalıdır.
Adi Saklama Ambarları

Ambarlarda Meyve Saklama Yöntemleri

Meyveler üç şekilde saklanır:
1 Adi Saklama Ambarları, 2 Makine ile Soğutulan Ambarlar, Değişik Atmosferli Ambarlar
Ambarlarda Meyve Saklama Yöntemleri

Hava Hareketi

   Depo içerisinde havanın şu sebeplerden dolayı hareket etmesi istenir:  Ambar içinde soğuk havanın istifler arasına ve ambalajlar içerisine girmesini sağlamak. Soğuk ve sıcak havanın belli yerlerde yığılıp kalmasını önlemek. Meyvelerden meydana gelen ve zararlı olan uçucu maddelerin bir yerde birikmesini önlemek
   Hava hareketi, ambara konacak olan vantilatörler, soğutucular veya hava yıkayıcıları ile sağlanır. Burada önemli olan havanın hareket hızıdır. Hava hızlı hareket edecek olursa meyveler üzerinde kurutucu bir etki yapar. Hareket yavaş olursa beklenen faydalar sağlanamaz. Bunun için istifler arasında 1 – 0,5 m/sn bir hız yeterlidir.

Hava Hareketi

Hava Nispi Nemi

   Meyve ve sebzelerin saklandığı ambarlarda hava nispi nemi %85’ten aşağı olmamalıdır. Eğer depo havasının sıcaklığı 0 0 C veya buna yakın (+1 0 C) tutulacaksa, mantarların gelişmelerini uygunlaştırmadan nem oranı %90 veya %95’ e kadar çıkarılabilir. Adi depolarda ise bunun %85’ ten yukarı olması hastalık tehlikesini artırır.

Hava Nispi Nemi

Sıcaklık

   Toplanan meyvelerde hayat olaylarını yavaşlatmanın ve olgunluğu geciktirmenin ilk şartı, unların düşük sıcaklık derecelerinde tutulmalarıdır. Mesela elmalar, 4,4 0 C’ de 0 0 C’de tutulduklarına göre iki kat daha çabuk olgunlaşır. Sıcaklık 18 0 C yükseldiği zaman olgunlaşma da 8 kat daha hızlı olur.
   Meyvelerin en iyi olarak saklanabilecekleri sıcaklık dereceleri çeşitler için farklıdır. Öte yandan sıcaklığın belli bir dereceden aşağı düşmesi meyvelerde iç kararmalarına ve donmalara sebep olur. Bu yüzden depolama süresini uzatmak için sıcaklığı 0 0 C’ nin altına düşmesi tehlikelidir. Nitekim güzlük ve kışlık elmalar ortalama olarak -25 0C, armutlar - 210 C, şeftaliler -160 C, erikler -220 C, üzümler -280 C ve çilekler ise -11 0 C donar.
   Depo sıcaklığının düzenlenmesinde üzerinde durulması gereken bir nokta da sıcaklığın sabit tutulmasıdır. Depolamada meyveler, değişen sıcaklıklarda zarar görür.

Sıcaklık

Depoda Saklamanın Genel Prensipleri

Meyvelerin kalitelerinden bir şey kaybetmeden saklanmalarını etkileyen faktörler, sıcaklık, hava nispi nemi ve hava hareketleridir.

Depoda Saklamanın Genel Prensipleri

Depolama

   Toplanan meyveler ağaçtan ayrıldıktan sonra da yaşama faaliyetlerine devam eder. Hatta yaşama olayları daldan koptuktan sonra ağaç üzerindekine göre çabuklaşır. Böylece şekerler, organik asitler, pektinler ve tanenin parçalanması devam eder. Tipik aroma maddeleri artar ve taban rengi yeşilden sarıya döner. Ayrıca terlemeyle de meyvede su miktarı azalmaya başladığından meyveler zamanla pörsür ve buruşur.
   Depolamanın amacı, toplanan meyvelerde olgunlaşmayı yavaşlatmaktır. Böylece saklamaya fazla gelmeyen meyvelerde birkaç gün veya birkaç hafta da olsa, yetiştirici pazar fiyatlarına göre kendini düzenleyebilir. Uzun süre saklanmaya elverişli meyveler arasında bulunan kışlık elma, armut, limon ve greyfurt ürünü, uzun sürede ( 3-12 ay) pazarlardaki fiyat durumuna göre rahatlıkla satılabilir. Böylece de düzenli bir pazar fiyatı ile tüketici
istediği meyveleri her zaman pazarda bulabilir.


Depolama

Ambalaj

   Meyvelerin toplandıktan ve sınıflandırıldıktan sonra pazara gönderilmek üzere kaplara yerleştirilmesine ambalaj ve bu işte kullanılan kaplara da ambalaj kapları denir. Bugün iç ve dış pazarda ambalaj, sürümün ve rekabetin temel şartlarındandır. Bu yüzden ambalajda en uygun kapların ve en elverişli sistemin kullanılması zorunludur.
   Ambalaj kapları tür ve kalitesine, meyvelerin gönderildikleri pazarın bu yöndeki isteklerine, pazarın uzaklığına, ulaştırma aracının cinsine, ambalajların yolda veya ambarda soğutulup soğutulmamalarına göre değişik şekillerde olur; Ancak aranılan ortak özellik, ambalaj kabının sağlam, temiz, yeni, içine konacak ürünün kalitesini iyi saklayacak, göz alıcı, hafif ve ucuz olmasıdır. Bu kapların büyüklükleri ve içerisine meyvelerin konulma şekli meyvelere göre değişir. Meyveler hassaslaştıkça örneğin üzümgillerde olduğu gibi kap küçülür ve kap içindeki kat sayısı azalır. Etleri dayanıklı olan meyvelerde ise daha büyük ambalajlara 4–5 meyve kat konabilir.
   Ambalaj kapları içerisinde meyveleri sürtünmeden ve çarpma basınçlarından korumak için sargı kâğıtları, ondüleli kâğıtlar, kâğıt talaşı veya kaba kâğıttan yapılmış petekler kullanılır.
   Ambalaj kapları içerisine meyveler dizilerek istif edilir veya dökme olarak konur. İstifte, meyveler ne birbirini sıkıştırıp ezecek kadar sıkı ne de birbirine çarparak zedeleyecek kadar gevşek konulmamalıdır. Dökme doldurmada da bu esaslar göz önünde tutulmalı, meyveler ambalaj kapları içerisinde iyi bir hava sirkülâsyonu sağlanacak şekilde konulmalıdır. Hava sirkülâsyonu sorunu, ambalaj kaplarının taşıtlara ve saklama ambarlarına istiflerinde de aynı şekilde önem kazanır.


Ambalaj

Meyvenin Boylarına Göre Sınıflandırması

   Meyveler, ambalaj kaplarına konmadan önce boylara ayrılır. Boylarına ayırma, meyvenin uzunluğuna dikey,
en geniş çapına göre yapılır. Boylara ayırma, ambalajda irilik bakımından bir örneklik sağlar ve bu hem alıcı hem de satıcı bakımından faydalıdır.
   Standardizasyon tüzüklerinde genellikle ekstra, I. sınıflarda boylama zorunlu tutulmuştur. Değişik meyve türleri belli bir boylama cetveline göre ayrılır ve boylar ambalajlar üzerine yazılır.Meyvenin Boylarına Göre Sınıflandırması

Meyvenin Şekil, Renk Ve Sağlamlığına Göre Sınıflandırma

   Burada esas standart şartlarına göre ekstra, I. sınıf ve II. sınıfa girecek olan meyveler sınıflandırılır.
Meyveler kalite sınıflarına göre seçilirken tolerans sınırları dışında kalan çürük, yaralı, kurtlu hastalıklı, olgun, ham, biçimsiz vb. özürleri olanlar ayrılarak çıkarılır. Eksta, I. Sınıf ve II. Sınıf meyvelerde ise ayırmaya esas teşkil eden kriterleri şekil, renk ve olgunluk bakımından bir örnek oluşturur.

Meyvenin Şekil, Renk Ve Sağlamlığına Göre Sınıflandırma

Sınıflandırma

   Toplanan meyveler sınıflara ayrılmak ve ambalajlanmak için ambalaj evlerine götürülür. Buralarda meyveler iki yönden sınıflandırılır.


Sınıflandırma

Taşıma

   Meyvelerin bahçeden ambalaj evlerine veya saklama ambarlarına taşınması sırasında zedelenmeyi önleyecek tedbirler alınmalıdır. Taşımada yaylı arabalar kullanmalı, arabaların gidip geldikleri yollar düzeltilmeli, arabacılara dikkatli sürmeleri öğütlenmelidir.
   Araba veya kamyonlara bahçe kasaları düz bir şekilde ve birbirlerinin üzerine düşerek meyveleri ezip zedelemesin diye sıkıca istif edilmelidir.
   Büyük işletmelerde yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için taşımalar istif paletler üzerinde yapılır.

Taşıma

Makaslar

   Özellikle turunçgil meyvelerinin deriminde kullanılır. Uçları küt olur, sapın silme kesilebilmesi için meyveye gelen yüzü hafif bombeli olur.


Makaslar

Bahçe Kasaları

   Toplanan meyveler bahçede boşaldıktan sonra ambalaj yerlerine gönderilir.


Bahçe Kasaları

Derim Sepetleri

   Söğüt dalları veya kamıştan yapılmış 5–10 kiloluk sepetlerdir. Toplayıcı, sepeti omzundan asarak veya bir çengel yardımıyla merdivenin basamağına veya bir dala tutturarak iki eli ile çalışabilir. Elde yeteri kadar toplama sepeti varsa, sert çekirdekli meyvelerin bahçe kasalarına boşaltılmadan doğruca ambalaj evlerine gönderilmesi zedelenmeyi önler.


Derim Sepetleri

Derim Önlükleri

Çadır bezinden yapılmış olan önlükler, iki askı yardımıyla toplayıcının omuzlarına asılır. Önlüğü dolan toplayıcı ağaçtan iner, önlüğün altını açarak meyve kasalarına yavaşça boşaltılır. Derim önlükleri, özellikle elma ve turunçgillerin toplanmasında çok işe yarar.
Derim

   Çoğu meyveler için en iyi derim; meyvelerin büyüklük, renk ve tadı bakımından çeşidin özelliklerini en iyi olarak gösterdiği zamandır.
   Meyvelerin vaktinden önce toplanmalarının zararlı etkileri vardır. Erken toplanan meyveler, ağaç üzerinde henüz tam iriliklerini almamış olduklarından bunu yapan yetiştiriciler, ağırlık yönünden zarara uğrar. Erken toplanan meyvelerde; sonradan renk iyi oluşmaz, tad ve aroma bozuk, meyveler gösterişsiz olur. Bu durum, kalitenin düşmesine yol açar. Erken toplanan meyvelerde terleme ile su kaybı fazla olduğundan pörsüme şiddetli olur. Bu gibi meyveler saklama depolarında kabuk kararması ve benek hastalığına daha çok tutularak satış kabiliyetlerini kaybeder.
   Erken derim gibi geç derim de zararlıdır. Ağaç üzerinde uzun süre bırakılan meyveler dökülmeye başlar. Böylece bir ağırlık kaybı olur. Yumuşayan veya meyve eti sertliği azalan meyveler ellenmeye gelmez ve taşınmaya dayanmaz. Bu gibi meyveler, tam vaktinde toplanan meyvelere göre depolarda daha kısa süre saklanabilir. Çoğunlukla değişik şekilde iç kararması hastalıklarına tutulur.
   Çoğu meyve türlerinde bir ağaç üzerindeki meyvelerin hepsi birden olgunlaşmaz. Bu nedenle ağacın meyvesi aralıklı olarak iki veya üç defada toplanır. Böylece, hem olgunluk bakımından bir örnek gösteren meyveler toplanır hem de bir kısım meyvelerin toplanmasıyla dalda kalan meyveler biraz daha büyümeye imkân bulur.
   Toplamaya ağacın alt dallardan başlanmalı ve yukarılara doğru çıkılmalıdır.
   Toplayıcıların yeterli iş yapabilmesi için derim sırasında iki eliyle birlikte çalışması gerekir. Bu amaçla bahçe kasaları, makaslar, derim önlükleri ve derim sepetleri kullanılır.
Yapraklara verme yöntemi

   Bu yöntemde suda çözünmüş bitki besin maddeleri,yaprak gübreleri, pülverizatörle yapraklara püskürtülür. Daha çok mikro besin maddeleri noksanlıklarını gidermek için kullanılır.


Yapraklara verme yöntemi
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...